Algemene Dealer Voorwaarden

 1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mongo Country & Leisure Wear; handelend onder de naam MGO Leisure Wear.
 2. Dealer: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met MGO Leisure Wear;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door MGO Leisure Wear georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en MGO Leisure Wear gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag.
 1. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van MGO Leisure Wear in haar webwinkel en op alle tussen de consument en MGO Leisure Wear aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument/dealer het aanbod van MGO Leisure Wear langs elektronische weg heeft aanvaard.
 2. Indien de consument/dealer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MGO Leisure Wear onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. MGO Leisure Wear treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument/dealer elektronisch betaalt, zal MGO Leisure Wear daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MGO Leisure Wear kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument/dealer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MGO Leisure Wear op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 5. Het staat MGO Leisure Wear vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij MGO Leisure Wear en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien MGO Leisure Wear een bestelling of aanvraag weigert, deelt MGO Leisure Wear dit onmiddellijk mee aan de consument/dealer.
4 HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/dealer mogelijk te maken. Als MGO Leisure Wear gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MGO Leisure Wear niet.
 3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument/dealer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
5 DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
 1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
Dealer

De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de dealer een of meer producten bestelt. Boven € 100,= worden geen verzendkosten berekend. Voor een aankoop onder de € 100,= brengen wij € 5,95 order/verzendkosten in rekening. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden de verzendkosten apart berekend en vooraf kenbaar gemaakt aan de dealer. Het retour sturen van een artikel is altijd voor rekening van de dealer.

6 BETALING
 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
  • iDEAL
  • Vooruit betaling
7 LEVERING
 1. MGO Leisure Wear verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 2 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum.
 2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de dealer daarover zo spoedig mogelijk bericht.
 3. MGO Leisure Wear is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
8 RUILEN en RETOURNEREN
 1. De dealer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
 2. Eventuele breuk wordt door ons slechts in behandeling genomen indien er binnen 3 dagen na levering van de betreffende producten schriftelijk melding van is gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. De dealer kan geen gebruik maken van herroepingsrecht.
9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. De artikelen blijven eigendom van MGO Leisure Wear tot het volledige factuurbedrag door de dealer is voldaan.
 2. De dealer mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. MGO Leisure Wear staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. MGO Leisure Wear is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MGO Leisure Wear.
 3. Indien MGO Leisure Wear, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Ondanks de constante zorg en aandacht die MGO Leisure Wear aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. MGO Leisure Wear behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 6. De consument/dealer is gehouden MGO Leisure Wear te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MGO Leisure Wear mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument/dealer dienen te komen.
 7. Het is mogelijk dat MGO Leisure Wear op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MGO Leisure Wear is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
11 OVERMACHT
 1. In geval van overmacht is MGO Leisure Wear niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument/dealer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument/dealer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
12 INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. De consument/dealer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MGO Leisure Wear, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen suigeneris rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 2. Consument/dealer verplicht zich geen inbreuk makend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
13 PRIVACY

Kijk hier voor de privacy- en cookieverklaring van MGO Leisurewear.

14 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS
 1. MGO Leisure Wear accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.
15 TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MGO Leisure Wear is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16 GESCHILLEN
 1. De dealer kan voor vragen en/of klachten mailen naar MGO Leisure Wear klantenservice op het e-mailadres info@mongo.nl Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
17 BEDRIJFSINFORMATIE

MGO Leisure Wear, Zutphenseweg 47G, 7211EB, gevestigd te Eefde en geregistreerd in het handelsregister onder kvknummer: 57602611